FKS_header

Finska kemistsamfundets studentstipendium

Finska Kemistsamfundet (FKS) vill gärna stöda unga lovande kemistuderande och lediganslår därför ett studentstipendium riktat till yngre medlemmar av FKS och Kemiska Samfundet i Åbo (KSÅ). Stipendiet kan ansökas av grund- och fortsättningsstuderande vid finsk högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Stipendiets avsikt är att bidra till att täcka kostnader som uppstår i samband med studiebesök ellet utbytesstudier, såväl i Finland som utomlands. Kostnader som kan täckas med stipendiet är t.ex. resekostnader, boendekostnader eller annat som har en direkt koppling till utbytet eller besöket. Kostnader för konferensresor kan inte täckas med detta stipendium, liksom inte heller lönekostnader eller motsvarande. Medlemskap i FKS eller KSÅ är ett absolut krav för att ansökan skall beviljas.

Stipendiet har ingen specifik ansökningstid utan ansökningar behandlas av samfundets styrelse så fort som möjligt i den ordning de inkommer. Dock finns varje år en begränsad summa anslaget för stipendierna.

Närmare information ges av Kristian Meinander (stipendier(a)finskakemistsamfundet.fi, 040-5021 879)

Ansökningsanvisningar:
Stipendiet ansöks med en fritt formulerad ansökan riktad till FKS styrelse. I ansökan bör ingå åtminstone CV och/eller utdrag ur studieregister, en resplan och en budget för hela resan. Vid behov kan också en rekommendation av en längre hunnen forskare bifogas till ansökan. Eventuellt stöd från andra källor och övriga utestående stipedieansökningar bör också anges i ansökan, så även lön som eventuellt betalas under utlandsvistelsen.

Ansökningar skickas elektroniskt till adressen stipendier(a)finskakemistsamfundet.fi, eventuella frågor om stipendiet och ansökningsförfarandet riktas till samma adress.

Redovisning av stipendiet:
Stipendiet bör redovisas genast då resan avslutats, dock senast tre månader efter hemkomsten. Redovisningen bör omfatta en reseberättelse samt en redogörelse för kostnaderna. Originalkvitton över de utgifter som stipendiet använts för bör även bifogas.


Lärarstipendium

För medlemmar i FKS som är lärare finns det även bidrag att söka för deltagande i fortbildning. Detta understöd söks, redovisas och utbetalas enligt samma riktlinjer som studentstipendiet.